Od września po raz pierwszy w naszej szkole ruszył Klub Ortograffiti. Zajęcia prowadzi Animator Ortograffiti pani Sylwia Kula – Kaczmarek. Metoda Ortograffiti to zestaw ćwiczeń oraz pomocy dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz obudowa metodyczna dla nauczycieli. Ćwiczenia dla uczniów rozwijają:
• umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
• umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
• umiejętność poprawnego mówienia,
• funkcje percepcyjno-motoryczne,
• sferę emocjonalną i społeczną,
• motywację do nauki,
• zainteresowania,
• mocne strony.
  Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją też zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:
• systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
• stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
• angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.
  W ramach zajęć Klubu Ortograffiti realizowaliśmy projekt:
• Obrazkowy słownik ortograficzny.
• Jesienna zakładka.
• Ortograficzne andrzejki.
 
S. Kula-Kaczmarek